ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 ncü maddesinin 12 nci fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 31 Aralık 2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 382 No’lu Milli Emlak Genel Tebliği gereğince 26.04.2012 tarihi itibariyle belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerini, 30.03.2014 tarihi itibariyle en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan veya kira sözleşmesi halen devan eden kiracılar veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcıları yada paydaşlarından 05.12.2018 tarihine kadar başvuruda bulunan ve tespit ve tebliğ edilen rayiç bedeli itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenlere doğrudan satılacaktır.

 Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Taksitle ödenmek istenilmesi halinde bedelin yüzde yirmisi yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ödenecektir. Kalanı ise en fazla beş yılda on eşit taksitle Kanuni faizi ile birlikte ödenecektir.

 Satılan Hazineye ait tarım arazilerinin tapu kütüğüne “bu taşınmazın satış tarihinden itibaren yirmi yıl içerisinde imar planında tarım dışı amaca ayrılması halinde taşınmazın güncel rayiç bedel ile satış tarihinden itibaren Yİ-ÜFE (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) oranında artırılarak güncellenen rayiç bedeli arasındaki fark, Kanun’un 4 ncü maddesinin 12 nci fıkrası hükümlerine göre en son kayıt malikinden tahsil edilir” şeklinde belirtme konulacaktır.

 İ LAN  O L U NU R